Ευκαιρίες καριέρας
Η εταιρεία δηλώνει ότι τα προσωπικά στοιχεία που περιέχονται σε κάθε αίτηση που αποστέλλεται καθώς και τα βιογραφικά των υποψηφίων επεξεργάζονται σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 περί «Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και των ικανοτήτων τους για την θέση στην οποία υποβάλλουν αίτηση ή για οποιαδήποτε άλλη θέση στην εταιρεία για την οποία θεωρείται ότι διαθέτουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων είναι αποκλειστικά οι υπάλληλοι της εταιρείας που είναι υπεύθυνοι για αυτή τη μεταχείριση ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες από την εταιρεία που είναι ειδικά εξουσιοδοτημένοι για το σκοπό αυτό, δηλαδή τη συλλογή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων και βιογραφικών.

Ανοιχτές Θέσεις
career-image.jpg
Φόρμα ενδιαφέροντος