Γενικοί όροι για την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών ILVIEF S.A.

 Άρθρο 1: Γενικά

1. Οι Προμήθειες Αγαθών (ηλεκτρολογικός εξοπλισμός για βιομηχανική – επιχειρηματική χρήση) ή/και οι Υπηρεσίες {μεταξύ άλλων, εγκατάσταση, συναρμολόγηση, συντήρηση, επισκευή, θέση σε λειτουργία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού} που εκτελούνται από την ILVIEF S.A. (εφεξής “ILVIEF”) διέπονται από τις ακόλουθες γραπτές συμφωνίες και έγγραφα, τα οποία αποτελούν το σύνολο της “Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας” (ή “Σύμβαση Προμήθειας” ή “Σύμβαση Προμήθειας” ή “Σύμβαση” εφεξής) και τα οποία αποτελούν τα μέρη της, ήτοι: α. Οι παρόντες Γενικοί Όροι Προμήθειας Αγαθών ή/και Υπηρεσιών (εφεξής “Γενικοί Όροι”), β. Ειδικοί Όροι που έχουν ρητά συναφθεί και περιλαμβάνονται είτε σε έγγραφη Προσφορά/Πρόταση του ILVIEF, αποδεκτή από τον Αγοραστή, είτε σε έγγραφη Εντολή Αγοράς που έχει εκδοθεί από τον Αγοραστή και έχει γίνει αποδεκτή από το ILVIEF, είτε σε άλλες έγγραφες, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ του ILVIEF και του Αγοραστή γ. Σχέδια και τεχνικές προδιαγραφές των αγαθών ή/και υπηρεσιών στις οποίες αναφέρονται τα μέρη και οι προηγούμενες εκδόσεις τους. Η ιεράρχηση μεταξύ των διατάξεων των τμημάτων της σύμβασης προμήθειας ως προς την ισχύ σε περίπτωση αντιφάσεων θα είναι η εξής: οι νεότερες διατάξεις υπερισχύουν των παλαιότερων και οι διατάξεις που περιλαμβάνονται σε τμήματα της σύμβασης προμήθειας ειδικής φύσης υπερισχύουν των διατάξεων που περιλαμβάνονται σε τμήματα της ίδιας γενικής φύσης. Χωρίς την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Γενικών Όρων από τον Αγοραστή, η αποδοχή της Προσφοράς/Πρότασης της ILVIEF από τον Αγοραστή ή αντίστροφα η αποδοχή της παραγγελίας του Αγοραστή από την ILVIEF δεν δημιουργεί καμία συμβατική σχέση μεταξύ των μερών και κανένα δικαίωμα/υποχρέωση δεν προκύπτει από καμία πλευρά.

1.1.-Η προμήθεια αγαθών αφορά κατ’ αρχήν μόνο την προμήθεια (συνήθως σχεδιασμός, κατασκευή, παράδοση) των συμφωνηθέντων αγαθών που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της σύμβασης και σε καμία περίπτωση την παροχή συναφών υπηρεσιών, όπως εγκατάσταση, συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία (κ.λπ.), εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ του ILVIEF και του αγοραστή. Με άλλα λόγια, η σύναψη σύμβασης για την προμήθεια αγαθών δεν καθιστά σε καμία περίπτωση κύρια ή παρεπόμενη υποχρέωση της ILVIEF την εγκατάσταση, συναρμολόγηση, εκτέλεση δοκιμών σε συνθήκες λειτουργίας (κ.ο.κ.) των αγαθών, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά. Κατ’ αρχήν, οι εργασίες αυτές, δηλαδή η εγκατάσταση, η συναρμολόγηση, οι δοκιμές λειτουργίας, η συντήρηση, η επισκευή κ.ο.κ., αποτελούν αντικείμενο χωριστής και διακριτής σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών.

1.2.- Το αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας αγαθών ή/και υπηρεσιών θα περιλαμβάνει μόνο τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες που ορίζονται ρητά στα μέρη της “Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας”. Οποιοδήποτε άλλο προϊόν ή/και υπηρεσία, οποιασδήποτε φύσης, που δεν περιγράφεται σαφώς στη Σύμβαση, αν και μπορεί να είναι σχετικό με το αντικείμενο της προμήθειας, θα αποτελεί πρόσθετη υποχρέωση του Αγοραστή.

1.3.– Οι παρόντες Γενικοί Όροι, αφού γίνουν αποδεκτοί από τον Αγοραστή, ισχύουν επίσης για όλες τις μελλοντικές προμήθειες που θα συμφωνηθούν μεταξύ των μερών, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί στο μεταξύ.

1.4.– Οι εμπορικοί συναλλακτικοί όροι που εφαρμόζει ο Αγοραστής δεν θα εμπίπτουν στο πεδίο των σχέσεων των μερών, ακόμη και αν το ILVIEF δεν αντιτίθεται ρητά σε αυτούς. Ακόμη και αν το ILVIEF παραπέμπει σε οποιοδήποτε έγγραφο που εκδίδει ο Αγοραστής και περιέχει εμπορικούς συναλλακτικούς όρους και προϋποθέσεις που εφαρμόζει ο Αγοραστής, η εν λόγω παραπομπή δεν καθιστά τους εν λόγω όρους και προϋποθέσεις, δεσμευτικούς για τα μέρη.

1.5.- Προφορικές, γραπτές ή άλλες δηλώσεις που γίνονται από το ILVIEF ή τον Αγοραστή πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας είναι νομικά μη δεσμευτικές. Οι σχέσεις των μερών θα διέπονται αποκλειστικά από τη Σύμβαση Προμήθειας/Προμήθειας, όπως ορίζεται ανωτέρω. Ειδικότερα, τα μέρη της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας αποτελούν τις μόνες συμφωνίες μεταξύ του Αγοραστή και του ILVIEF και όλα τα έγγραφα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μεταξύ των ίδιων ή/και συνδεδεμένων τρίτων πριν από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας, καθώς και κάθε συζήτηση και συμφωνία, ρητή ή σιωπηρή, προφορική ή άλλη, η οποία, ωστόσο, δεν έχει συμπεριληφθεί στη Σύμβαση Προμήθειας/Προμήθειας, θεωρείται ότι δεν είναι έγκυρη και δεν έχει καμία νομική ισχύ, δεν δεσμεύει τα μέρη και δεν λαμβάνεται υπόψη για την ερμηνεία των όρων της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας.

1.6.– Όλες οι συμφωνίες μεταξύ των μερών πρέπει να συνάπτονται εγγράφως ως προϋπόθεση της ύπαρξης και της εγκυρότητάς τους.

1.7.- Με εξαίρεση τους νόμιμους εκπροσώπους της ILVIEF και τους ειδικά εξουσιοδοτημένους προς τούτο δικηγόρους, κανένα άλλο πρόσωπο (όπως υπάλληλοι, υπεργολάβοι κ.λπ.) δεν έχει την εξουσία να δεσμεύει νομικά την ILVIEF.

1.8.– Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας κηρυχθεί άκυρη ή/και μη εφαρμοστέα, οι υπόλοιπες διατάξεις παραμένουν έγκυρες και δεσμευτικές στο σύνολό τους.

1.9.– Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην άσκηση οποιουδήποτε συμβατικού ή νομίμου δικαιώματος των συμβαλλομένων μερών δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα.

1.10.- Οι πληροφορίες που διατίθενται από το ILVIEF κατά το προσυμβατικό στάδιο σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των αγαθών ή/και των υπηρεσιών (π.χ. βάρη, διαστάσεις, αντοχή, ανοχές κ.λπ.) θα είναι ενδεικτικές και δεν θα θεωρούνται ως εγγυημένα χαρακτηριστικά των αγαθών ή/και των υπηρεσιών.

1.11.– Οι τιμοκατάλογοι, οι κατάλογοι, οι τεχνικές περιγραφές, οι διαφημίσεις ή τα διαφημιστικά έγγραφα της ILVIEF δεν συνιστούν προσφορά.

1.12.– Η ILVIEF υποχρεούται να παρέχει στον Αγοραστή πλήρη τεχνικό φάκελο (τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική μορφή) σχετικά με τη δοκιμή, την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση των αγαθών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, κατασκευαστικών σχεδίων (προκαταρκτικά, αναθεωρημένα και τελικά κατασκευαστικά σχέδια), διαγραμμάτων, πιστοποιητικών δοκιμών, οδηγιών εγκατάστασης, εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης και, εν γένει, όλων των απαραίτητων εγγράφων, ώστε ο Αγοραστής να μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τα προϊόντα.

1.13.– Η ILVIEF αναλαμβάνει την υποχρέωση να προμηθεύσει τον Αγοραστή εντός του προκαθορισμένου χρόνου με αγαθά ή/και υπηρεσίες άριστης ποιότητας, χωρίς πραγματικά ελαττώματα ή ελαττώματα τίτλου, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές – πρότυπα του κλάδου.

Άρθρο 2: Τιμή – Όροι πληρωμής

2.- Εκτός από τις διατάξεις που αναφέρονται κατωτέρω, η τιμή των αγαθών ή/και των υπηρεσιών και οι όροι πληρωμής τους καθορίζονται από την Προσφορά, την Εντολή Αγοράς ή άλλες γραπτές, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ του ILVIEF και του Αγοραστή.

2.1.– Τα ακόλουθα ισχύουν κατ’ αρχήν, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά:

(α) Οι τιμές αναφέρονται σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

(β) Σε περίπτωση εξαγωγών, ο Αγοραστής επιβαρύνεται επίσης με τελωνειακούς δασμούς ή άλλες δημόσιες επιβαρύνσεις.

(γ) Οι τιμές ισχύουν μόνο για το σύνολο της ποσότητας των αγαθών ή/και των υπηρεσιών που θα συμφωνηθούν.

(δ) Εάν η παράδοση των αγαθών έχει οριστεί από τον Αγοραστή σε χρόνο μεταγενέστερο του ημερολογιακού έτους από τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας, το ILVIEF δικαιούται να αναπροσαρμόσει τη συμφωνηθείσα τιμή, λαμβάνοντας υπόψη τις αυξήσεις στις τιμές των πρώτων υλών, στο κόστος εργασίας ή/και στο κόστος ενέργειας και σε κάθε άλλο κόστος που σχετίζεται με την προμήθεια, οι οποίες σημειώθηκαν στο μεταξύ.

(ε) Το τίμημα καταβάλλεται στο ακέραιο, χωρίς να αφαιρούνται τυχόν τραπεζικά ή άλλα συναφή έξοδα, προμήθειες, έξοδα πληρωμής.

(στ) Τα τιμολόγια και τα δελτία αποστολής που εκδίδονται από το ILVIEF παραλαμβάνονται, σφραγίζονται, υπογράφονται και επιστρέφονται στο ILVIEF από πρόσωπο που ενεργεί ως πραγματικός εκπρόσωπος του Αγοραστή για την παραλαβή (χωρίς απαραίτητα να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αγοραστή) και αποτελούν πλήρη απόδειξη της ορθής και έγκαιρης παράδοσης των αγαθών ή/και υπηρεσιών και του οφειλόμενου τιμήματος για τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες.

(ζ) Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής από τον Αγοραστή, η ILVIEF δικαιούται να απαιτήσει τόκους υπερημερίας από την ημερομηνία έναρξης της καθυστέρησης μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση. Οι τόκοι υπερημερίας υπολογίζονται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο κατά το χρόνο της καθυστέρησης, όπως ανακοινώνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ILVIEF δικαιούται επίσης τόκους οφειλόμενους λόγω δικαστικών διαδικασιών είσπραξης, οι οποίοι υπολογίζονται με βάση το αυξημένο επιτόκιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

(η) Εάν ο Αγοραστής καθυστερήσει τις συμφωνημένες πληρωμές, η ILVIEF δικαιούται να αναστείλει την πρόοδο των εργασιών και την παράδοση των αγαθών ή την εκτέλεση των σχετικών υπηρεσιών, χωρίς ο Αγοραστής να δικαιούται να απαιτήσει οποιαδήποτε αποζημίωση για την επακόλουθη καθυστέρηση.

(θ) Οι τραπεζικές εγγυήσεις/πιστοποιητικές επιστολές (εάν υπάρχουν) εκδίδονται από αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, πάντα σε “πρώτη ζήτηση” και είναι αόριστης διάρκειας, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά.

(ι) Δεν χορηγείται καμία έκπτωση λόγω πρόωρης πληρωμής.

(ια) Ο Αγοραστής έχει δικαίωμα συμψηφισμού μόνο στις περιπτώσεις που οι απαιτήσεις του Αγοραστή κατά της ILVIEF έχουν αναγνωριστεί εγγράφως από την τελευταία ή με τελεσίδικη απόφαση κατά της ILVIEF.

(ιβ) Μόνο μετά την πλήρη εξόφληση του συμφωνηθέντος τιμήματος από τον Αγοραστή, ο Αγοραστής καθίσταται κύριος των αγαθών.

Article 3 : Tests

3.– Η ILVIEF θα διεξάγει τακτικές δοκιμές των εμπορευμάτων σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα (FACTORY ACCEPTANCE TESTS) στο εργοστάσιο της ILVIEF (ΒΙΟ.ΠΑ. της Α΄Βιομηχανικής Περιοχής Βόλου Μαγνησίας).

3.1.– Η ILVIEF θα ειδοποιεί εγγράφως τον Αγοραστή για την προγραμματισμένη ημερομηνία διεξαγωγής των ανωτέρω δοκιμών ρουτίνας, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα, ώστε ο τελευταίος να ενημερώσει την ILVIEF εάν επιθυμεί ή όχι να παραστεί στη διεξαγωγή των εν λόγω δοκιμών. Εάν ο Αγοραστής εκφράσει την πρόθεσή του να παραστεί στις συνήθεις εξετάσεις, η ILVIEF θα ενημερώσει τον Αγοραστή για το σχετικό πρόσθετο κόστος (εάν υπάρχει). Σε περίπτωση που ο αγοραστής δεν ανταποκριθεί στην πρόσκληση της ILVIEF, η ILVIEF δικαιούται να διενεργήσει τις δοκιμές χωρίς την παρουσία του αγοραστή και στη συνέχεια θα του κοινοποιήσει τα αποτελέσματα.

3.2.- Ο Αγοραστής επιβαρύνεται με τα έξοδα συμμετοχής στις συνήθεις δοκιμές (ταξίδι, εργασία, μεταφορά των επιθεωρητών, διαμονή κ.λπ.) και θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την πλήρη ασφάλεια των διορισμένων υπαλλήλων, εκπροσώπων, συνεργατών (κ.λπ.) του κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους στο εργοστάσιο της ILVIEF.

3.3.- Σε περίπτωση που ο Αγοραστής ζητήσει και η ILVIEF αποδεχθεί ειδικές – πρόσθετες δοκιμές, ο Αγοραστής θα αναλάβει όλα τα σχετικά έξοδα και οι προθεσμίες παράδοσης/αποστολής των προϊόντων θα παραταθούν για ελάχιστο χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που απαιτείται για τη διενέργεια των ειδικών – πρόσθετων δοκιμών, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ των μερών.

3.4.– Η ILVIEF οφείλει να συμμορφώνεται με τα αποτελέσματα των δοκιμών προκειμένου να εξαλείψει κάθε ελάττωμα που διαπιστώνεται στα εμπορεύματα μετά τις δοκιμές.

Άρθρο 4 : Χρονοδιάγραμμα παράδοσης – Προθεσμίες

4.- Το χρονοδιάγραμμα παράδοσης των αγαθών/εκτέλεσης των υπηρεσιών θα καθορίζεται από την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες γραπτές, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ της ILVIEF και του Αγοραστή και εκτός εάν τα μέρη καταλήξουν ρητά σε διαφορετική συμφωνία, ισχύουν οι κατωτέρω διατάξεις.

4.1.- Η ILVIEF θα σχεδιάσει και θα υποβάλει προς έγκριση στον Αγοραστή, εντός πέντε (5) ημερών από την αποδοχή της προσφοράς που έχει εκδοθεί από τον ίδιο από τον Αγοραστή ή την αποδοχή από την ILVIEF μιας παραγγελίας αγοράς που έχει εκδοθεί από τον Αγοραστή, τα τελικά σχέδια για την κατασκευή των αγαθών. Η ILVIEF θα εκτελέσει την προμήθεια σύμφωνα με τα τελικά σχέδια που εγκρίθηκαν από τον Αγοραστή, αλλά σε περίπτωση που τα τελικά σχέδια που εγκρίθηκαν από τον Αγοραστή αποκλίνουν σημαντικά από τις προκαταρκτικές προδιαγραφές του αιτήματος προσφοράς του Αγοραστή που είχε απευθυνθεί στην ILVIEF, με αποτέλεσμα πρόσθετο κόστος για την ILVIEF, τα μέρη θα πρέπει να επαναδιαπραγματευθούν και να συμφωνήσουν μια προσαρμοσμένη τελική τιμή.

4.2.– Το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα παράδοσης θα είναι επιβεβλημένο εάν ο Αγοραστής εγκρίνει τα σχέδια που του υποβλήθηκαν από την ILVIEF, κατά τα ανωτέρω, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους, διαφορετικά οι προθεσμίες που βαρύνουν την ILVIEF παρατείνονται κατ’ ελάχιστο για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που απαιτείται για την έγκριση των κατασκευαστικών σχεδίων και την οριστικοποίησή τους. Εάν τα χρονικά περιθώρια παράδοσης των αγαθών ορίζονται σε εβδομάδες ή μήνες, συμφωνείται ρητά ότι για τον υπολογισμό της λήξης των προθεσμιών αυτών λαμβάνεται υπόψη η επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα έγκρισης των τελικών σχεδίων από τον Αγοραστή.

4.3.– Σε περίπτωση αιτήματος του Αγοραστή για τροποποιήσεις στα εγκεκριμένα κατασκευαστικά σχέδια αφού έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία κατασκευής των αγαθών, και πάντα με την επιφύλαξη αφενός ότι οι ζητούμενες τροποποιήσεις είναι τεχνικά εφικτές και αφετέρου ότι επιτυγχάνεται συμφωνία για την προσαρμογή (αύξηση) της τιμής εάν οι ζητούμενες αποκλίσεις επιβαρύνουν την ILVIEF με πρόσθετο κόστος, οι προθεσμίες παράδοσης παρατείνονται κατ’ ελάχιστο για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο που απαιτείται για την εκ νέου οριστικοποίηση των κατασκευαστικών σχεδίων, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά διαφορετικά μεταξύ των μερών.

4.4.– Σε κάθε περίπτωση, η ILVIEF πρέπει να εκτελεί την προμήθεια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της τελευταίας έκδοσης των εγκεκριμένων κατασκευαστικών σχεδίων.

4.5.– Κατ’ αρχήν, οι χρόνοι παράδοσης είναι δεσμευτικοί μόνο εάν όλα τα έγγραφα, οι πληροφορίες, οι δηλώσεις, οι συναινέσεις, οι εγκρίσεις και οι γενικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται από τον αγοραστή παρέχονται εγκαίρως και εάν ο αγοραστής εκπληρώνει εγκαίρως τις οικονομικές του υποχρεώσεις έναντι της ILVIEF.

4.6.- Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, οι χρόνοι παράδοσης αφορούν την παράδοση των αγαθών ΕΞ ΕΡΓΑΣΙΩΝ/ILVIEF και δεν περιλαμβάνουν το χρόνο μεταφοράς των αγαθών στον τελικό προορισμό τους.

Άρθρο 5 : Όροι παράδοσης – Μεταβίβαση του κινδύνου

5.- Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μέσω ειδικών όρων ή με αναφορά μόνο στις INCOTERMS 2010 ή 2020, τα εμπορεύματα παραδίδονται κατάλληλα συσκευασμένα EXW/ILVIEF’s plant (VIO.PA. – A’ INDUSTRIAL AREA VOLOS, MAGNESIA), υπό την προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής είναι συνεπής στις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την ILVIEF μέχρι τη στιγμή της παράδοσης. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται με φροντίδα, ευθύνη, κίνδυνο και έξοδα του Αγοραστή. Τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης των εμπορευμάτων βαρύνουν αποκλειστικά τον Αγοραστή, ο οποίος φέρει τον κίνδυνο και το κόστος ασφάλισης των εμπορευμάτων από την έναρξη της φόρτωσης και μετά. Για κάθε παράδοση εκδίδεται πιστοποιητικό παράδοσης.

5.1.- Η ILVIEF, μετά την επιτυχή διενέργεια των συνήθων δοκιμών (ή / και ειδικών – πρόσθετων δοκιμών, εφόσον συμφωνηθεί ρητά), οφείλει να ενημερώσει τον Αγοραστή για την ετοιμότητα παράδοσης, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είτε με φαξ είτε με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης της παράδοσης, για λόγους που δεν οφείλονται στην ILVIEF, τεκμαίρεται ότι τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο Αγοραστής θα επιβαρυνθεί με κόστος / τέλος αποθήκευσης (είτε στην αποθήκη της ILVIEF είτε σε αποθήκη τρίτου, με την ILVIEF να επιλέγει κατά την απολύτως ελεύθερη διακριτική της ευχέρεια), ίσο με το 0,5% της τιμής των αγαθών εάν αποθηκεύονται στην αποθήκη της ILVIEF ή σε οποιοδήποτε ποσό καθορίζεται από την αποθήκη του τρίτου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή καθυστέρηση παράδοσης που δεν αποδίδεται στην ILVIEF, ο αγοραστής φέρει όλους τους κινδύνους από την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης και κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης. Η ILVIEF θα προβεί σε ασφάλιση των εμπορευμάτων έναντι οποιουδήποτε κινδύνου (συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων κατά τη μεταφορά στις αποθήκες) μόνο κατόπιν ρητού αιτήματος και για λογαριασμό του Αγοραστή, με κόστος που πρέπει να προκαταβληθεί από τον τελευταίο.

5.2.- Ακόμη και όταν η Προμήθεια/Προμήθεια περιλαμβάνει συναρμολόγηση, εγκατάσταση, δοκιμές λειτουργίας (κ.ο.κ.) των αγαθών στο χώρο του Αγοραστή, όσον αφορά την παράδοση των ίδιων των αγαθών και τη μεταβίβαση του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών, ισχύουν οι ανωτέρω διατάξεις, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά. Με άλλα λόγια, προϋπόθεση για τη μεταβίβαση του κινδύνου τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών δεν είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της συναρμολόγησης, εγκατάστασης, λειτουργικών δοκιμών (κ.λπ.) των αγαθών, εφόσον οι εργασίες αυτές περιλαμβάνονται στην Προμήθεια/Προμήθεια.

Άρθρο 6 : Ελαττώματα

6.– Ο Αγοραστής δεν δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή των αγαθών ή/και των υπηρεσιών λόγω μικρών ελαττωμάτων. Ελαφρά ελαττώματα αφορούν ελαττώματα σε αγαθά ή/και υπηρεσίες που δεν επηρεάζουν ουσιωδώς τη χρήση των αγαθών ή/και υπηρεσιών. Αποκλείονται αξιώσεις για μικρές αποκλίσεις από τη συμφωνηθείσα ποιότητα ή σε περιπτώσεις όπου το ελάττωμα οφείλεται σε φυσιολογική φθορά, ακατάλληλες τροποποιήσεις από τον αγοραστή, κακή χρήση ή συντήρηση από τον αγοραστή και γενικά σε λόγους και περιστάσεις που εμπίπτουν στην ευθύνη του αγοραστή.

6.1.- Η ILVIEF ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα (εφεξής καλούμενα ελαττώματα), ως εξής: Τα ελαττωματικά αγαθά/υπηρεσίες θα πρέπει, κατά την κρίση της ILVIEF, να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν ή να επανεκτελεστούν, υπό την προϋπόθεση ότι τα ελαττώματα υπήρχαν πριν από το χρόνο μεταβίβασης του κινδύνου.

6.2.- Ο αγοραστής πρέπει να ενημερώσει την ILVIEF εγγράφως και πλήρως για τα ελαττώματα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Οι αδικαιολόγητες αναγγελίες ελαττωμάτων επιτρέπουν στην ILVIEF να απαιτήσει από τον Αγοραστή τα έξοδα που προέκυψαν για το λόγο αυτό. Στην ILVIEF πρέπει να δοθεί ο εύλογα αναγκαίος χρόνος για την επισκευή ή την αντικατάσταση του ελαττωματικού αγαθού ή την εκ νέου εκτέλεση της υπηρεσίας. Ο αγοραστής καταβάλλει στην ILVIEF κάθε πρόσθετο κόστος στο οποίο η ILVIEF υποχρεούται να προβεί προκειμένου να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει τα αγαθά σε τόπο διαφορετικό από τον τόπο εγκατάστασης του κύριου αγοραστή ή τον τόπο όπου τα αγαθά προορίζονταν αρχικά να χρησιμοποιηθούν. Το αναγωγικό δικαίωμα του αγοραστή έναντι της ILVIEF αποκλείεται στις περιπτώσεις που ο αγοραστής έχει συνάψει συμφωνία με τους πελάτες του, η οποία παρέχει στους τελευταίους ευρύτερο φάσμα δικαιωμάτων από αυτά που προβλέπει ο νόμος σε περιπτώσεις ελαττωματικών προϊόντων.

Άρθρο 7: Εγγύηση

7.– Η ILVIEF παρέχει εγγύηση για τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που προσδιορίζεται από την Προσφορά, την Παραγγελία ή άλλες γραπτές, ειδικές, διακριτές συμφωνίες μεταξύ της ILVIEF και του Αγοραστή. Η εγγύηση παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 6.1 και 6.2 ανωτέρω και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις.

7.1.- Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματικά προϊόντα ή/και υπηρεσίες και αφορά αποκλειστικά την υποχρέωση της ILVIEF να επισκευάσει ή να αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, όλα τα μέρη στα οποία αποδεδειγμένα υπήρχαν ελαττώματα πριν από τη μεταβίβαση του κινδύνου λόγω ελαττωματικής κατασκευής ή κατωτέρου υλικού, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους: Η ισχύς της εγγύησης της ILVIEF προϋποθέτει ότι ο αγοραστής, αφού λάβει αμέσως τα κατάλληλα μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της δυσλειτουργίας, ενημερώνει εγγράφως και χωρίς καθυστέρηση την ILVIEF και εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο και τους όρους επισκευής ή αντικατάστασης. Προϋπόθεση για την εγγύηση είναι η προηγούμενη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του αγοραστή έναντι της ILVIEF. Η ILVIEF δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που μετά την εμφάνιση του ελαττώματος εμπλέκονται τρίτοι. Από την εγγύηση εξαιρούνται οι βλάβες που οφείλονται στη φθορά λόγω κανονικής χρήσης του εξοπλισμού. Εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση οι ζημιές που προκύπτουν από ανεπαρκή συντήρηση ή αποθήκευση, λανθασμένο ή αμελή χειρισμό, κακή χρήση, χρήση ακατάλληλων υγρών και αερίων, λανθασμένη ροή ή πίεση, λανθασμένη εγκατάσταση, αλλαγές συχνότητας, αλλαγές στην ποιότητα της παροχής ρεύματος, τροποποιήσεις που έγιναν στα υλικά χωρίς την έγκριση της ILVIEF, εγκαταστάσεις που έγιναν χωρίς να τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων και γενικά λόγω οποιουδήποτε λόγου που δεν αποδίδεται στην ILVIEF. Η εγγύηση ισχύει μόνο εάν έχουν εφαρμοστεί όλες οι συστάσεις που περιλαμβάνονται στις “Οδηγίες εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης” των προϊόντων και εάν η εγκατάσταση, η λειτουργία και η συντήρηση έχουν πραγματοποιηθεί από εξουσιοδοτημένους ηλεκτρολόγους. Η εγγύηση θεωρείται επίσης ότι έχει λήξει εάν, ενώ ο εξοπλισμός πρέπει να τεθεί σε λειτουργία υπό την επίβλεψη της ILVIEF, εντούτοις τίθεται σε λειτουργία ερήμην της, καθώς και όταν, σε περίπτωση βλάβης, δεν λαμβάνονται μέτρα για τον περιορισμό των συνεπειών της βλάβης. Η επισκευή ή η αντικατάσταση ενός συγκεκριμένου στοιχείου / εξαρτήματος / υλικού της προμήθειας δεν συνεπάγεται αναβολή του χρόνου εγγύησης της εγγύησης στο σύνολό της. Το μεμονωμένο ελαττωματικό στοιχείο / εξάρτημα / υλικό που έχει επισκευαστεί ή αντικατασταθεί θα καλύπτεται από ανεξάρτητη εγγύηση δώδεκα (12) ημερολογιακών μηνών από την επισκευή ή την αντικατάσταση.

Άρθρο 8 : Παροχή υπηρεσιών

8.- Το πεδίο εφαρμογής, το χρονοδιάγραμμα και οι όροι επιτυχούς ολοκλήρωσης των υπηρεσιών θα καθορίζονται από την προσφορά, την παραγγελία ή άλλες γραπτές διακριτές συμφωνίες μεταξύ του ILVIEF και του αγοραστή και εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά εγγράφως, θα ισχύουν οι διατάξεις που παρατίθενται κατωτέρω.

8.1.- Ο Αγοραστής υποχρεούται να ολοκληρώσει εγκαίρως όλες τις προπαρασκευαστικές εργασίες ώστε να μπορέσει η ILVIEF να παράσχει τις υπηρεσίες (π.χ. θεμέλια, πρόσβαση, δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας κ.λπ.) Ο αγοραστής πρέπει επίσης να παράσχει εγκαίρως στην ILVIEF την απαραίτητη τεκμηρίωση (σχέδια, διαγράμματα, προδιαγραφές κ.λπ.) για την παροχή των υπηρεσιών.

8.1.1.– Εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, ο Αγοραστής υποχρεούται με δαπάνες του να παρέχει στην ILVIEF όλα τα απαιτούμενα ικριώματα, ανυψωτικά μηχανήματα, βοηθητικά μέσα και γενικά αναλώσιμα και εφόδια (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, ατμό, πεπιεσμένα αέρια, φωτισμό κ.λπ.) για την εκτέλεση των υπηρεσιών. Επιπλέον, ο Αγοραστής οφείλει να παρέχει στο ILVIEF τους απαραίτητους ασφαλείς χώρους για τα μηχανήματα του ILVIEFS και όλες τις απαραίτητες ασφαλείς διόδους στο χώρο.

8.2.- Ο Αγοραστής υποχρεούται να εκδώσει εγκαίρως όλες τις διοικητικές άδειες που απαιτούνται για την εκτέλεση των υπηρεσιών από την ILVIEF με έξοδα του Αγοραστή και για λογαριασμό του Αγοραστή, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

8.3.- Σε κάθε περίπτωση και ανάλογα με τη φύση του έργου, ο Αγοραστής οφείλει να εξασφαλίσει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον εργασίας για την εκτέλεση των υπηρεσιών από το προσωπικό και τους υπεργολάβους της ILVIEF, όπως φωτισμό, θέρμανση, ασφάλεια, προστασία κ.λπ.

8.4.- Ο Αγοραστής πρέπει να παρέχει στους υπαλλήλους του ΙΒΙΕΕΦ ή/και στους υπαλλήλους του υπεργολάβου του ΙΛΒΙΕΦ πρόσβαση σε όλες τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις, όπως: πρόσβαση σε τουαλέτες, τραπεζαρίες, αποδυτήρια, χώρους αποθήκευσης προσωπικών εργαλείων και εξοπλισμού, κ.λπ.

8.5.– Η ILVIEF διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει υπεργολαβικά μέρος των εργασιών που περιλαμβάνονται στο έργο, ωστόσο η ILVIEF διατηρεί την πλήρη ευθύνη έναντι του Αγοραστή τόσο για τον υπεργολάβο και το προσωπικό του όσο και για την ποιότητα και το χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιών που θα καθοριστούν.

8.6.– Ο Αγοραστής θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη λήψη κάθε μέτρου που κρίνεται απαραίτητο βάσει της νομοθεσίας περί ασφάλειας και υγείας στην εργασία και θα διασφαλίζει ότι οι υπάλληλοι της ILVIEF ή/και οι υπάλληλοι των υπεργολάβων της ILVIEF απολαμβάνουν το μέγιστο των κατάλληλων συνθηκών ασφάλειας και υγείας κατά την παρουσία τους στο εργοτάξιο του Αγοραστή κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.

8.7.- Η ILVIEF δικαιούται να αναστείλει την έναρξη ή την πρόοδο της παροχής των υπηρεσιών, εάν η ILVIEF θεωρεί ότι η ασφάλεια και η υγεία του προσωπικού της ή του προσωπικού του υπεργολάβου της δεν είναι εγγυημένη.

8.8.– Αποκλίσεις από το χρονοδιάγραμμα παροχής των υπηρεσιών ή αναστολή της παροχής των υπηρεσιών επέρχονται εάν:
i. συμφωνηθεί,
ii. ο αγοραστής δεν έχει παράσχει εγκαίρως τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών,
iii. ο αγοραστής καθυστερεί τις προγραμματισμένες πληρωμές προς το ILVIEF,
iv. επέρχονται αλλαγές στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες εν γένει, ώστε να επέλθουν αλλαγές στο αντικείμενο των υπηρεσιών ή/και στον τρόπο υλοποίησής τους.
Σε περίπτωση επέλευσης των περιστάσεων που αναφέρονται στο ii ανωτέρω ή/και iii ανωτέρω ή/και iv ανωτέρω ή/και παρ. 8.7 ανωτέρω, ο αγοραστής υποχρεούται να αποζημιώσει όλες ανεξαιρέτως τις ζημίες που υπέστη το ILVIEF για τους λόγους αυτούς και να καταβάλει κάθε πρόσθετο κόστος κάθε είδους που προκύπτει για το ILVIEF.
Επιπλέον, σε περίπτωση που, λόγω των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο ii ανωτέρω ή/και iii ανωτέρω ή/και iv ανωτέρω ή/και παρ. 8.7 ανωτέρω, εμποδίζεται η παράδοση (ή η φύλαξη) των αγαθών στο εργοτάξιο όπου προβλεπόταν να εκτελεστούν οι υπηρεσίες (είτε τα αγαθά θα έπρεπε να παρασχεθούν από την ILVIEF είτε από τρίτο), ο αγοραστής θα φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών και σε κάθε περίπτωση ο αγοραστής θα υποχρεούται, για δικό του λογαριασμό, να εξασφαλίσει την αποθήκευσή τους και, σε κάθε περίπτωση, την προστασία και την ασφάλισή τους έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού κινδύνου.

8.9.- Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών, η ILVIEF θα ζητήσει εγγράφως από τον Αγοραστή να προβεί σε επιθεώρηση του αποτελέσματος των υπηρεσιών εντός δέκα (10) ημερών από την παράδοση της υπηρεσίας της εν λόγω γραπτής ειδοποίησης. Σε περίπτωση διαπίστωσης ελαττώματος, η ILVIEF θα αποκαταστήσει, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί με τον Αγοραστή, τυχόν ελαττώματα.

8.10.– Η επιτυχής ολοκλήρωση των υπηρεσιών θα πιστοποιείται με την υπογραφή πρωτοκόλλου παράδοσης/παραλαβής. Οι υπηρεσίες θεωρούνται ότι έχουν εκτελεστεί κανονικά, ακόμη και αν δεν έχει συναφθεί πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής, σε περίπτωση που ο αγοραστής αρνείται αδικαιολόγητα να αναλάβει τις υπηρεσίες ή αν ο αγοραστής έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί τις εγκαταστάσεις ή τον εξοπλισμό στον οποίο αναφέρονται οι υπηρεσίες.

8.11.- Εάν συμφωνηθεί η επιτυχής ολοκλήρωση των δοκιμών, εάν αυτές δεν πραγματοποιηθούν εντός του χρόνου που συμφωνήθηκε από τα μέρη και η παράλειψη αυτή οφείλεται στον Αγοραστή, οι εργασίες θεωρούνται ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς.

8.12.– Επιπλέον, για τη διενέργεια δοκιμών επιτυχούς ολοκλήρωσης των υπηρεσιών (συμπεριλαμβανομένων των λειτουργικών δοκιμών των αγαθών στα οποία αφορούν οι υπηρεσίες), ο Αγοραστής οφείλει με δικά του έξοδα να παρέχει στην ILVIEF όλα τα απαραίτητα ικριώματα, ανυψωτικά μηχανήματα, βοηθητικά μέσα και γενικά αναλώσιμα υλικά και εφόδια (π.χ. καύσιμα, λιπαντικά, αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, θέρμανση, ατμό, πεπιεσμένα αέρια, φωτισμό κ.λπ.) και γενικά όλες τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την ασφαλή διεξαγωγή των δοκιμών αυτών.

8.13.- Εάν αλλαγές στους ισχύοντες νόμους, κανονισμούς και κανόνες εν γένει επιβάλλουν αλλαγές στο αντικείμενο ή/και στον τρόπο εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο Αγοραστής θα επιβαρυνθεί με κάθε πρόσθετο κόστος που θα προκύψει για την εκτέλεση των τροποποιημένων υπηρεσιών και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των υπηρεσιών θα τροποποιηθεί/παραταθεί αναλόγως.

Άρθρο 9 : Προμήθεια αγαθών συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και της θέσης σε λειτουργία

9.– Όταν το αντικείμενο της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας αναφέρεται στην προμήθεια αγαθών, συμπεριλαμβανομένης της συναρμολόγησης και της εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία στο εργοτάξιο του Αγοραστή, για τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία, ισχύουν κατ’ αναλογία όλες οι απαιτήσεις που ορίζονται στις παραγράφους 8 έως 8.13 ανωτέρω.

9.1.– Κατά την άφιξη των αγαθών στο εργοτάξιο του Αγοραστή, ο Αγοραστής φέρει τον κίνδυνο τυχαίας καταστροφής ή απώλειας των αγαθών και ο τελευταίος με δική του φροντίδα και δαπάνες θα πρέπει να εξασφαλίσει την εκφόρτωση, την κατάλληλη αποθήκευση και την πλήρη ασφάλιση έναντι οποιουδήποτε εξωτερικού κινδύνου των αγαθών.

Άρθρο 10: Πνευματική ιδιοκτησία

10.- Η ILVIEF θα παρέχει τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες χωρίς να παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (δηλαδή βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας) τρίτων.

10.1.- Η ILVIEF διατηρεί όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που της έχουν παραχωρηθεί από το κανονιστικό πλαίσιο και τυχόν συμφωνίες μεταξύ της ILVIEF και τρίτων σχετικά με τα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών παραγωγής, των προσφορών και των εκτιμήσεων κόστους που υποβάλλονται στον αγοραστή, των σχεδίων, των σχεδίων, των απεικονίσεων, των υπολογισμών, των ενημερωτικών δελτίων, των καταλόγων, των μοντέλων, των εμπορικών σημάτων, των ονομασιών, των τίτλων κ.λπ. Ο αγοραστής δεν έχει το δικαίωμα να διαθέτει σε τρίτους και γενικά να χρησιμοποιεί με οποιονδήποτε τρόπο υλικό οποιουδήποτε είδους επί του οποίου η ILVIEF ασκεί εξουσίες που απορρέουν από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που της έχουν παραχωρηθεί, χωρίς την προηγούμενη γραπτή και ρητή συγκατάθεση της ILVIEF.

10.2.- Εάν η γραπτή τεκμηρίωση ή/και το λογισμικό παραγωγής της ILVIEF περιλαμβάνονται στα παραδοτέα αγαθά ή/και τις υπηρεσίες, παρέχεται στον Αγοραστή μια μη αποκλειστική, μεταβιβάσιμη μόνο σε αμετάβλητη μορφή και μόνο μαζί με το δικαίωμα χρήσης του αγαθού ή/και της υπηρεσίας, άδεια χρήσης της γραπτής τεκμηρίωσης ή/και του λογισμικού, μόνο για την ικανοποίηση των αναγκών του Αγοραστή για τη συναρμολόγηση, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία ή/και συντήρηση των αγαθών ή/και τη χρήση του αποτελέσματος της υπηρεσίας. Εάν τα αγαθά ή/και οι υπηρεσίες που πρόκειται να παραδοθούν περιλαμβάνουν επίσης τυποποιημένο λογισμικό που διατίθεται από τρίτους, ισχύουν οι όροι του κατόχου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας επί του λογισμικού.

10.3.– Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε υλικό που τίθεται στη διάθεση της ILVIEF από τον αγοραστή.

Άρθρο 11: Περιορισμός της ευθύνης

11. – Με την επιφύλαξη των αναγκαστικών διατάξεων του νόμου, η συνολική ευθύνη της ILVIEF για ζημίες που υφίσταται ο Αγοραστής υπό την έννοια της απομείωσης της υφιστάμενης περιουσίας του τελευταίου, ως αποτέλεσμα ενός ή περισσοτέρων περιστατικών παραβίασης της σύμβασης προμήθειας κάθε είδους ή/και αδικοπραξίας κάθε είδους στο πλαίσιο της σύμβασης προμήθειας, που αποδίδονται σε αμελή συμπεριφορά (πράξεις ή/και παραλείψεις) της ILVIEF, των υπαλλήλων της ILVIEF, των υπεργολάβων, των συνεργατών της και γενικά κάθε φυσικού ή/και νομικού προσώπου για το οποίο η ILVIEF θα μπορούσε να θεωρηθεί υπεύθυνη, περιορίζεται/οριοθετείται σε ποσό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής προϋπολογισθείσας καθαρής τιμής της προμήθειας/προμήθειας {ή σε περίπτωση μείωσης της αρχικής προϋπολογισθείσας συνολικής τιμής αγοράς, σε ποσό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό [15%] της μειωμένης συνολικής προϋπολογισθείσας τιμής, ή σε περίπτωση που ο Αγοραστής καταγγείλει/αποχωρήσει από τη σύμβαση προμήθειας/προμήθειας για οποιονδήποτε λόγο σε ποσό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό [15%] του υλοποιηθέντος μέρους της προμήθειας}. Το ILVIEF ΔΕΝ ευθύνεται καθόλου για τυχόν μη χρηματικές ζημίες, απώλειες ή αναμενόμενες απώλειες εισοδήματος ή/και κερδών, απώλειες λόγω καθυστέρησης ή αδυναμίας εκτέλεσης της σύμβασης προμήθειας/προμήθειας, τυχαίες, έμμεσες ή αποθετικές ζημίες του Αγοραστή ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Άρθρο 12 : Ανωτέρα βία

12.– Κανένα από τα μέρη δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνο εάν εμποδίζεται να εκπληρώσει ή καθίσταται ανίκανο να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση προμήθειας/προμήθειας λόγω γεγονότων ή/και περιστάσεων ενδογενούς ή/και εξωγενούς προέλευσης τα οποία
i) είναι πέραν του εύλογου ελέγχου του επηρεαζόμενου μέρους και,
ii) το επηρεαζόμενο μέρος δεν θα μπορούσε ευλόγως να αναμένεται ότι θα είχε αποτρέψει, αποφύγει ή ξεπεράσει με την άσκηση δεξιοτήτων, προσοχής και επιμέλειας που συνάδουν με εκείνες ενός συνετού, ικανού και έμπειρου προσώπου υπό τις περιστάσεις, όπως ενδεικτικά:
(α) πόλεμος, τρομοκρατικές επιθέσεις, εξέγερση ή παρόμοια γεγονότα,
(β) απεργίες σε οποιοδήποτε επίπεδο και lock outs,
(γ) θεομηνίες, σεισμοί, κεραυνοί, κυκλώνες, τσουνάμι, πυρκαγιές , εκρήξεις, πλημμύρες, κατολισθήσεις, ξηρασίες ή μετεωρίτες,
(δ) εμπάργκο,
(ε) ιούς ή άλλες επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφορικής, διακοπές στην παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, διακοπές στην παροχή νερού, διακοπές στις τηλεπικοινωνίες,
(στ) εμπόδια στην προμήθεια πρώτων υλών και στην παροχή εργασίας, λόγω εθνικών, ευρωπαϊκών ή διεθνών κανόνων ή/και κυβερνητικών μέτρων για την αντιμετώπιση πανδημικής κρίσης,
(ζ) περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαίων, αφερεγγυότητα συνεργαζόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων ή/και βασικών ILVIEF,
(η) κλοπή, ληστεία, βανδαλισμός,
(θ) καθυστερήσεις στην παραλαβή προμηθειών από τους βασικούς προμηθευτές του πληγέντος μέρους λόγω παύσης της παραγωγής, αναστολής της παραγωγής ή ακόμη και επιβράδυνσης του ρυθμού παραγωγής, λόγω γεγονότων ή/και περιστάσεων όπως τα ανωτέρω.
Σε τέτοιες περιπτώσεις, το επηρεαζόμενο μέρος απαλλάσσεται από τη μη εκτέλεση και ο χρόνος για την εκτέλεση παρατείνεται για το χρονικό διάστημα της καθυστέρησης ή της αδυναμίας εκτέλεσης λόγω τέτοιων περιστατικών.

Άρθρο 13 : Εκχώρηση – Υποκατάσταση – Υπεργολαβία – Φύση της σύμβασης – Μη αποκλειστικότητα

13.- Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν δικαιούνται να εκχωρήσουν τα δικαιώματά τους που απορρέουν από τη σύμβαση προμήθειας/προμήθειας ή να υποκαταστήσουν τις υποχρεώσεις τους, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο. Ωστόσο, είναι δυνατή η ανάθεση υπεργολαβίας από το ILVIEF, όπως έχει ήδη οριστεί ανωτέρω.

13.1.– Η σύμβαση προμήθειας/προμήθειας δεν ιδρύει σε καμία περίπτωση εταιρεία, κοινοπραξία ή οποιαδήποτε άλλη μορφή εταιρικής σχέσης μεταξύ των μερών. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος απαγορεύεται να ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

13.2.– Σε καμία περίπτωση δεν περιορίζεται το δικαίωμα του ILVIEF να προβαίνει σε προμήθειες παρόμοιων αγαθών ή υπηρεσιών προς άλλους Αγοραστές, ενώ ο Αγοραστής δεν στερείται του δικαιώματος να καταφεύγει σε άλλους προμηθευτές/προμηθευτές για παρόμοια αγαθά ή/και υπηρεσίες.

Άρθρο 14: Εμπιστευτικότητα

14. – Ο όρος “εμπιστευτικές πληροφορίες” περιλαμβάνει μεταξύ άλλων: (1) επιχειρηματικά σχέδια, μεθόδους και πρακτικές, (2) προσωπικό, πελάτες και προμηθευτές, (3) εφευρέσεις, διαδικασίες, μεθόδους, προϊόντα, αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνίας και άλλα δικαιώματα ιδιοκτησίας, (4) προδιαγραφές, σχέδια, σκίτσα, μοντέλα, δείγματα, εργαλεία, λογισμικό, τεχνικές πληροφορίες ή άλλες συναφείς πληροφορίες- (5) την ύπαρξη και το περιεχόμενο κάθε αλληλογραφίας μεταξύ της ILVIEF και του αγοραστή, συμβατικά κείμενα μεταξύ της ILVIEF και του αγοραστή, είτε σχέδια είτε εκτελεσμένα τελειώματα και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ της ILVIEF και του αγοραστή και το περιεχόμενό της.

14.1.– Κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αποκαλύπτει εμπιστευτικές πληροφορίες στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος εμπιστευτικά, υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες αυτές χαρακτηρίζει τις εν λόγω πληροφορίες ως αποκλειστικές και εμπιστευτικές είτε με τη σήμανσή τους, στην περίπτωση γραπτού υλικού, είτε, στην περίπτωση πληροφοριών που αποκαλύπτονται προφορικά ή γραπτού υλικού που δεν φέρουν σήμανση, ενημερώνοντας το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τον αποκλειστικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, η εν λόγω γνωστοποίηση γίνεται προφορικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτής αλληλογραφίας ή μέσω άλλων μέσων επικοινωνίας που ενδέχεται να είναι κατάλληλα.

14.2.- Όταν ενημερωθεί για την ιδιοκτησιακή και εμπιστευτική φύση των εμπιστευτικών πληροφοριών που έχουν αποκαλυφθεί από το άλλο μέρος, το λαμβάνον μέρος (“παραλήπτης”) οφείλει, για αόριστο και απεριόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αποκάλυψης, να απέχει από την αποκάλυψη των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών σε οποιοδήποτε άλλο τρίτο μέρος χωρίς προηγούμενη, γραπτή έγκριση από το μέρος που τις αποκάλυψε και να προστατεύει τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες από ακούσια αποκάλυψη σε τρίτο μέρος χρησιμοποιώντας την ίδια προσοχή και επιμέλεια που χρησιμοποιεί ο παραλήπτης για την προστασία των δικών του ιδιοκτησιακών και εμπιστευτικών πληροφοριών, αλλά σε καμία περίπτωση λιγότερο από την εύλογη προσοχή. Ο παραλήπτης διασφαλίζει ότι κάθε υπάλληλος, αξιωματούχος, διευθυντής ή αντιπρόσωπός του που έχει πρόσβαση σε εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας ενημερώνεται για τον ιδιοκτησιακό και εμπιστευτικό χαρακτήρα τους και υποχρεούται να τηρεί τους όρους της παρούσας συμφωνίας. Ο παραλήπτης των εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται βάσει της παρούσας συμφωνίας ενημερώνει αμέσως το μέρος που τις αποκαλύπτει για οποιαδήποτε αποκάλυψη των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας ή για οποιαδήποτε κλήτευση ή άλλη νομική διαδικασία που απαιτεί την προσκόμιση ή αποκάλυψη των εν λόγω εμπιστευτικών πληροφοριών.

14.3.- Όλες οι εµπιστευτικές πληροφορίες που αποκαλύπτονται βάσει της παρούσας συµφωνίας αποτελούν και παραµένουν ιδιοκτησία του µέρους που τις αποκαλύπτει και κανένα στοιχείο της παρούσας συµφωνίας δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραχώρηση ή µεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώµατος επί των εν λόγω εµπιστευτικών πληροφοριών στο άλλο µέρος. Ο παραλήπτης υποχρεούται να σεβαστεί κάθε αίτημα του αποκάλυπτοντος μέρους να επιστρέψει ή να καταστρέψει αμέσως όλα τα αντίγραφα των εμπιστευτικών πληροφοριών που αποκαλύπτονται στο πλαίσιο της παρούσας συμφωνίας και όλες τις σημειώσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω εμπιστευτικές πληροφορίες. Τα µέρη συµφωνούν ότι το µέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζηµία εάν οι εµπιστευτικές πληροφορίες του δηµοσιοποιηθούν, δοθούν σε τρίτους ή γνωστοποιηθούν µε άλλο τρόπο κατά παράβαση της παρούσας συµφωνίας και ότι το µέρος που αποκαλύπτει τις πληροφορίες δικαιούται να λάβει ασφαλιστικά µέτρα κατά της απειλούµενης παραβίασης ή της συνέχισης οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης και, σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, αποζηµίωση για πραγµατική και παραδειγµατική αποζηµίωση από οποιοδήποτε αρµόδιο δικαστήριο.

14.4.- Οι όροι της παρούσας συμφωνίας δεν πρέπει να ερμηνεύονται ότι περιορίζουν το δικαίωμα ενός εκ των μερών να αναπτύσσει ανεξάρτητα ή να αποκτά προϊόντα χωρίς τη χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών του άλλου μέρους. Το μέρος που αποκαλύπτει αναγνωρίζει ότι ο παραλήπτης μπορεί επί του παρόντος ή στο μέλλον να αναπτύσσει εσωτερικά πληροφορίες ή να λαμβάνει πληροφορίες από άλλα μέρη, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις εμπιστευτικές πληροφορίες. Καμία διάταξη της παρούσας συμφωνίας δεν απαγορεύει στον παραλήπτη να αναπτύσσει ή να έχει αναπτύξει για λογαριασμό του προϊόντα, έννοιες, συστήματα ή τεχνικές που είναι παρόμοια ή ανταγωνίζονται τα προϊόντα, τις έννοιες, τα συστήματα ή τις τεχνικές που προβλέπονται ή ενσωματώνονται στις εμπιστευτικές πληροφορίες, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης δεν παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας συμφωνίας σε σχέση με την εν λόγω ανάπτυξη.

14.5.– Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω, τα μέρη συμφωνούν ότι οι πληροφορίες δεν θεωρούνται εμπιστευτικές πληροφορίες και ο παραλήπτης δεν έχει καμία υποχρέωση να τηρεί εμπιστευτικά τις πληροφορίες αυτές, εφόσον οι πληροφορίες αυτές:
(α) Είναι ήδη γνωστές στον παραλήπτη, αφού γνωστοποιήθηκαν στον παραλήπτη από τρίτο μέρος, χωρίς το εν λόγω τρίτο μέρος να έχει υποχρέωση εμπιστευτικότητας έναντι του αποκάλυψαντος μέρους,
(β) είναι ή καθίσταται γνωστή στο κοινό χωρίς παράνομη πράξη του παραλήπτη, των υπαλλήλων, των στελεχών, των διευθυντών ή των αντιπροσώπων του,
(γ) αναπτύσσεται ανεξάρτητα από τον παραλήπτη χωρίς αναφορά σε οποιαδήποτε εμπιστευτική πληροφορία που αποκαλύπτεται στο πλαίσιο του παρόντος,
(δ) Εγκρίνεται για δημοσιοποίηση (και μόνο στο βαθμό που εγκρίνεται) από το μέρος που αποκαλύπτει, ή
(ε) Αποκαλύπτεται σύμφωνα με τη νόμιμη απαίτηση δικαστηρίου ή κυβερνητικής υπηρεσίας ή όταν απαιτείται από το νόμο.

14.6.- Τα μέρη έχουν το δικαίωμα να αρχειοθετούν εμπιστευτικές πληροφορίες εφαρμόζοντας μέτρα για την αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, στο βαθμό που η αρχειοθέτηση εξυπηρετεί τα νόμιμα συμφέροντα ή/και τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

14.7.- Τα μέρη δεν προβαίνουν σε δημόσιες δηλώσεις – κάθε είδους επικοινωνία σχετικά με τη συνεργασία μεταξύ των μερών, εκτός εάν συμφωνηθεί ρητά το αντίθετο.

14.8.– Οι αντίστοιχες υποχρεώσεις των μερών εξακολουθούν να βαρύνουν τα μέρη για αόριστο χρονικό διάστημα, ακόμη και μετά τη λήξη της μεταξύ τους συνεργασίας, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία.

Άρθρο 15 : Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

15.- Το ILVIEF και ο Αγοραστής αναλαμβάνουν την ευθύνη, είτε ενεργούν υπό την ιδιότητά τους ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, Εκτελούντες την Επεξεργασία ή από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη της Σύμβασης Προμήθειας/Προμήθειας και στο πλαίσιο της εκτέλεσής της, να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων, ιδίως του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (GDPR). Τα συμβαλλόμενα μέρη υπόσχονται αμοιβαία ότι, εάν χρειαστεί, θα συναφθούν κατάλληλες συμβάσεις για τη νόμιμη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μεταξύ τους ή/και με τυχόν εμπλεκόμενους τρίτους, όπως ορίζει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Σε κάθε περίπτωση, τα μέρη διασφαλίζουν ότι εφαρμόζουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται η υιοθέτηση κατάλληλου επιπέδου ασφάλειας για τον μετριασμό των κινδύνων που συνδέονται με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ικανοποίηση όλων των ευλόγως ασκουμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 16 : Εφαρμοστέο δίκαιο – Δικαιοδοσία

16.– Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών εγγράφως, η σύμβαση προμήθειας/προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης της εγκυρότητας και εκτελεστότητάς της), καθώς και κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σε σχέση με τη σύμβαση προμήθειας/προμήθειας, τα αγαθά που παραδόθηκαν ή/και τις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν από το ILVIEF, διέπεται και ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και παραπέμπεται και επιλύεται αποκλειστικά ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος συναινεί αμετάκλητα στην αποκλειστική δικαιοδοσία των εν λόγω δικαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων και των δικών σχετικά με διαδικασίες εκτέλεσης.

Άρθρο 17 : Καταγγελία της σύμβασης – υπαναχώρηση

17.– Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των μερών, να υπαναχωρήσει ή να καταγγείλει τη σύμβαση σε περίπτωση συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τις διατάξεις του Κεφαλαίου 19 του Δεύτερου Βιβλίου του Αστικού Κώδικα περί “Σύμβασης Έργου”, οπότε επέρχονται οι προβλεπόμενες σε αυτό έννομες συνέπειες.

Άρθρο 18ο : Τελικές διατάξεις

18.– Οποιαδήποτε τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων θα πρέπει να γίνεται εγγράφως προκειμένου να είναι αποτελεσματική.