Υπηρεσίες

Start-up & Commissioning
•Εκκίνηση και θέση σε λειτουργία των προϊόντων & των υπηρεσιών ΗΛ.ΒΙ.ΕΦ, παρέχοντας την τεχνογνωσία για να ολοκληρώσετε το έργο σας με ασφάλεια. Αποδεδειγμένη εκκίνηση και θέση σε λειτουργία των διαδικασιών είναι απαραίτητη για τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία του ηλεκτρικού συστήματος.

Συντήρηση Υποσταθμών
•Υπηρεσίες πλήρους συντήρησης και προληπτικού ελέγχου υποσταθμών Μέσης Τάσης.

Σχεδίαση
•Σχεδίαση ειδικών εφαρμογών σε πρόγραμμα AutoCAD.
•Ηλεκτρολογικά Σχέδια ισχύος και αυτοματισμού σε πρόγραμμα AUTOCAD.

Μελέτη και κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων μέσης και χαμηλής τάσης
•Σχεδίαση, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών βιομηχανικών εγκαταστάσεων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Προμήθεια ειδικού βιομηχανικού και ηλεκτρολογικού υλικού

After sales support
•Πλήρης υποστήριξη μετά την πώληση με υπηρεσίες που καλύπτουν την τεχνική κατάρτιση και υποστήριξη έως και την παροχή ανταλλακτικών.