Πιστοποιήσεις

ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΕΙΡΑΣ

Κατά την παράδοση των πινάκων δίδεται πιστοποιητικό δοκιμών σειράς σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 60439-1 και τις διαδικασίες της εταιρείας μας ENISO9001

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

1.    Δοκιμή διηλεκτρικής αντοχής (Dielectric Strength Test) .
2.    Δοκιμή μόνωσης (Insulation Test)
3.    Δοκιμές συνέχειας προστατευτικών κυκλωμάτων (Earth Test)
4.    Δοκιμή μηχανικών μανδαλώσεων
5.    Έλεγχος της κατασκευής και λειτουργία υπό τάση.
6.    Αποτελεσματικότητα των οργάνων εντολών και ελέγχου.
7.    Θέσεις και διαδρομές των καλωδίων.
8.    Σωστή τοποθέτηση των υλικών.
9.    Συνδέσεις καλωδίων στις επαφές των υλικών.
10.    Επαλήθευση αντιστοιχίας πληροφοριών και σημάνσεων, σχεδίων και τεχνικών στοιχείων της κατασκευής με αυτά που την συνοδεύουν (CADDY)

ΔΟΚΙΜΕΣ ΤΥΠΟΥ

Κατόπιν απαίτησης του πελάτη η εταιρία πιστοποιεί την καλή και ασφαλή λειτουργία των ηλεκτρικών πινάκων με πιστοποίηση δοκιμών τύπου σύμφωνα με το πρότυπο  ΕΝ  61439-1, προσκομίζοντας τα αντίστοιχα πρωτόκολλα από αναγνωρισμένα διεθνή εργαστήρια.:

Οι έλεγχοι και οι δοκιμές που πραγματοποιούνται είναι οι εξής:

1.    Δοκιμή ανύψωσης θερμοκρασίας
2.    Δοκιμή διηλεκτρικής στάθμης
3.    Δοκιμή αντοχής σε βραχυκυκλώματα
4.    Δοκιμή αξιοπιστίας των συστημάτων προστασίας
5.    Δοκιμή των αποστάσεων περιθωρίων και ερπυσμού
6.    Δοκιμή της μηχανικής λειτουργίας
7.    Δοκιμή του βαθμού προστασίας.


ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ CE

Οι πίνακες χαμηλής τάσης είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις οδηγίες χαμηλής τάσης (LVD) 73/23/ΕE,  93/68/ΕE & 2006/95/EE και των εναρμονισμένων προτύπων ΕΝ 60335-1 & ΙΕC 439

 

 

Πιστοποιητικό ISO

Πιστοποιητικό UNISEC